Bij Edco bv willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Edco bv stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Lees hier onze ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

 

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder 'Edco bv wordt verstaan: Edco bv, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Edco bv een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Edco bv.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Edco bv van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Edco bv betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Edco bv feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Edco bv hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

 

Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Edco bv zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

 

Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. Edco bv accepteert geen bestellingen:

       - van personen onder de 18 jaar;

       - indien Edco bv de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. Edco bv is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Edco bv bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Edco bv dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via volgend

 

Overeenkomst

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Edco bv per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. Edco bv behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

       o Voor België: gratis verzending

Wenst u online te bestellen vanuit een ander land, gelieve te mailen naar info@edcobv.be

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Edco bv.

4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Edco bv behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

 

Creditcard

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Edco bv het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Edco bv schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

 

Artikel 6 - Levering

 

6.1. Edco bv levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Edco bv u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Edco bv heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 7 - Eigendom goederen

 

7.1. Edco bv houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Edco bv verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

Artikel 8 - Retourzending

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Firma Edco bv .

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Firma Edco bv Sacramentspad 42, 3550 Heusden Zolder, Tel +32 (0)89 69 67 77, info@edcobv.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Firma Edco bv  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Firma Edco bv Sacramentspad 42, 3550 Heusden Zolder, Tel +32 (0)89 69 67 77, info@edcobv.be . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De klant betaalt de retourzending.

Modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vind je hier :http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

 

Artikel 9 - Onjuiste levering

 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Edco bv. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

 

Artikel 10 - Diversen

 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Edco bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Edco bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. Edco bv behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

 

Artikel 11 Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Edco bv klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Edco bv.

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper en moeten opgehaald worden in de winkel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Edco bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar